بومی‌سازی نخستین عملگر برقی شیرهای صنعتی در صنعت نفت

۱۴۰۱/۱۰

بومی‌سازی نخستین عملگر برقی شیرهای صنعتی در صنعت نفت

متخصصان داخلی انحصار شرکت‌های انگلیسی، فرانسوی و آمریکایی در ساخت این عملگر را شکستند.
طراحی و ساخت ابزار و دستگاه‌های مورد نیاز انجام شده است تا از هزینه‌های گزاف برای خرید دستگاه‌های مشابه خارجی جلوگیری شود.
scroll down