حضور مدیر عامل محترم شرکت مهندسی و توسعه نفت در غرفه‌ی رایاتورک در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت و حفاری خوزستان (بهمن ۱۴۰۰)

۱۴۰۰/۱۱

حضور مدیر عامل محترم شرکت مهندسی و توسعه نفت در غرفه‌ی رایاتورک در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت و حفاری خوزستان (بهمن ۱۴۰۰)

scroll down