حضور مدیرعامل محترم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت توسعه‌ی صنایع پتروشیمی در غرفه‌ی رایاتورک در سومین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی (کیش ، اسفند ۱۴۰۰)

۱۴۰۰/۱۲

حضور مدیرعامل محترم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت توسعه‌ی صنایع پتروشیمی در غرفه‌ی رایاتورک در سومین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی (کیش ، اسفند ۱۴۰۰)

scroll down